Υπηρεσίες

Η ENVENA ΕΠΕ αναπτύσσεται σε τομείς περιβαλλοντικής και ενεργειακής δραστηριότητας που υπαγορεύουν οι ανάγκες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς. Η προσέγγιση σε κάθε έργο γίνεται μέσα από το πρίσμα της διεπιστημονικότητας και με βάση τις αρχές της αειφορίας και της ορθής διαχείρισης.

 

Η ENVENA ΕΠΕ και οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία μελέτες που αφορούν:

 • Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ατομικά και Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Μελέτες Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων – Logistics
 • Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών & Στερεών Αποβλήτων
 • Σχεδιασμό και Βελτιστοποίηση Μονάδων Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων
 • Σχεδιασμό και Βελτιστοποίηση Μονάδων Ανάκτησης Ενέργειας από Απόβλητα
 • Πραγματογνωμοσύνες και Συμβουλές για Εγκαταστάσεις Διάθεσης Αποβλήτων
 • Αποκαταστάσεις Χώρων Ταφής Μη Επικίνδυνων και Επικίνδυνων Αποβλήτων – Υπολειμμάτων
 • Αποκαταστάσεις Ρυπασμένων Χώρων
 • Μελέτες Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους
 • Σχεδιασμό Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισμό της Σύνθεσης των Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων
 • Σχεδιασμό και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιχειρήσεων (ISO 14001 – EMAS)
 • Μελέτες Υπολογισμού του Αποτυπώματος Άνθρακα
 • Μελέτες Μετριασμού και Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

 

Παράλληλα, η ENVENA ΕΠΕ ασχολείται με:

 • Την έκδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)
 • Τη συμμόρφωση των εταιριών με τον Κανονισμό REACH
 • Την προώθηση του IPPC (Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές)
 • Τις αδειοδοτήσεις εργασιών διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων